SE Society

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการธุรกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมเรียนรุ้ แลกเปลี่ยน ร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กันและกัน

1.โครงการ BeeCleansCool โรงเรียนสะอาดอากาศดี ห้องเรียนไร้ฝุ่น PM 2.5 ของ BeeyondBZ.com ร่วมกับ บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาห้องเรียนไร้ฝุ่น PM 2.5 ให้เด็กได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลและพื้นที่วิกฤตในต่างจังหวัด 

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 065-549-7955

 

2.โครงการเรือนปันสุข ของ บริษัท 9ดี จำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างที่พักบริการญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลขอนแก่น ค่าพักวันละ 100 บาท ผู้ยากไร้ไม่มีเงินก็พักได้ เพียงฝึกอาชีพสร้างรายได้ตามเงื่อนไข สนใจบริการ โทร. 043-004428 , 065-6292299

 

 

3. โครงการ GO MAMM ของ บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ  มีทั้งบริการส่งเที่ยวเดียว รอรับกลับ และบริการผู้ดูแลติดตาม เน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไป ให้ผู้สูงอายุและลูกหลานมั่นใจ เช่น การคัดเลือกผู้ขับขี่ การอบรมผู้ขับขี่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ ระบบแจ้งพิกัดและสถานะการเดินทาง โครงการมุ่งแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ จากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ลดภาระลูกหลาน ในการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน สนใจบริการ โทร.094-429-2296

 

4,"บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด" ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน SCE PGS และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยอื่น ๆ ในระบบกลุ่มธุรกิจชุมชน CBMC ( Community Business Model Canvas ) บริษัทฯ จะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับกลุ่มลูกค้าแบบ Make to order และไม่มีการปันผลตามหุ้น กำไรทั้งหมดใช้เพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อได้ที่ : http://1ab.in/QLH 
 
 
5.“ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ” ได้ส่งเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์โดยการรับซื้อสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่เป็นประโยชน์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 เยี่ยมชมข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของอภัยภูเบศรโดยละเอียดได้ที่ 

www.abhaishop.com/th/category/ยา   

www.abhaishop.com/th/category/อาหารเสริมสมุนไพร 

 
6."บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด" มุ่งสร้างอาชีพ สร้างงานให้กับคนพิการ และเป็นเงินที่เหมาะกับคนพิการเหล่านั้น เช่น คนตาบอดทำงานคอลเซนเตอร์ คนพิการนั่งรถวีลแชร์ทำคอลเซ็นเตอร์ น้อง ๆ ออทิสติคทำเบเกอร์รี่
อ่านต่อได้ที่: https://bit.ly/3oivZvb