โรงเรียนพอเพียงยั่งยืน

โครงการ "โรงเรียนพอเพียงยั่งยืน" เริ่มเดินเครื่อง

 

BeeyondBZ.com เริ่มดำเนินการ โครงการ "โรงเรียนพอเพียงยั่งยืน" ที่โรงเรียนวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพิ่มส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน โดยเริ่มที่โรงเรียนซึ่งเป็นต้นทางการผลิตคนดีคนเก่งที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติ 

กิจกรรมในใครงการ ประกอบด้วย 1.กิจกรรม D-bank ธนาคารความดี เพื่อส่งเสริมให้เด็กยึดมั่นและทำความดี ไปพร้อมการเรียนรู้เรื่องการออมไว้สร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ตนเองและส่วนรวม 2.กิจกรรม DrKidchen ตู้อาหารโรงเรียนและชุมชน เพื่อเด็กนักเรียน แม่ ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ให้มีอาหารพอเพียงทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน รวมถึงโอกาสเข้าชั้นเรียนรู้ฟรี ด้านการทำอาหาร เบเกอรี่ และขนม ฯลฯ สำหรับไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว

 

นอกจากนี้ ในโครงการโรงเรียนพอเพียงยั่งยืน ยังมีกิจกรรมย่อย อีกเช่น

โครงการ HED YOUNG เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดสำหรับนักเรียน เพื่อนำไปบริโภคในครอบครัว และขายผ่านสหกรณ์โรงเรียน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทำให้เด็กเกิดทักษะอาชีพด้านการเกษตร และมีโอกาสสร้างรายได้

 

โครงการ ปั่น ปัน สุข เพื่อส่งเสริมจิตสำนุึกการแบ่งปัน ด้วยจักรยานที่บริจาคแก่โรงเรียน สำหรับให้นักเรียนยืมใช้ขี่มาเรียน และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน รวมทั้งเรียนรู้ทักษะอาชีพช่างประกอบ/ซ่อมรถจักรยาน 

 

 

โลกของการเรียนรู้ยุค New Normal ได้เปลี่ยนไป ทำอย่างไรเราจึงจะติดตามก้าวทันโลกได้อย่างยั่งยืน  ติดตามได้ที่นี่้…

...การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

...องค์กรพอเพียงยั่งยืน ทางเลือกการบริหารสถานศึกษาในทุกระดับ

...เติมวัคซีนอาชีพครู อยู่รอดปลอดภัยจนถึงวัยเกษียณ

...แลกเปลี่ยนเรียนร้พ่อแม่ครูกับการเสริมสร้างพัฒนาการอันน่าทึ่งของเด็กพิเศษ

...

 

สัมมนานิทรรศการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงครุศาสตร์ยั่งยืนครั้งที่ 1 ติดอาวุธบัณฑิตครูยุคNew Normal @ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมมนานิทรรศการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงครุศาสตร์ยั่งยืนครั้งที่ 1 ติดอาวุธบัณฑิตครูยุคNew Normal @ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย