• 1548231572849.jpg
    โลกของการเรียนรู้ยุค New Normal ได้เปลี่ยนไป ทำอย่างไรเราจึงจะติดตามก้าวทันโลกได้อย่างยั่งยืน ติดตามได้ที่นี่้… ...การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึ...

  • sec badge.png
    ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการธุรกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมเรียนรุ้ แลกเปลี่ยน ร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กันและกัน 1.โครงการ BeeCleansCool โรงเรียนสะอาดอากาศดี ห้อง...

  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ชวน SME ทุกท่านลงทะเบียนรับสิทธิ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(สนใจคลิ๊ก))) สวส. ชวนผู้สนใจทุกท่านฟังการบรรยายในหัวข้อ "สู้โควิ...