ร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=RW86G9BnV88&t=1289sเดินหน้าโครงการร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน ร่วมฉลอง 50 ปีเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน ประธานโครงการร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน เปิดเผยว่า โครงการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก เมื่อพ.ศ. 2517 อันถือเป็นเมล็ดพันธุ์แรกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนยุคใหม่ของสังคมไทยและโลก

ในปี พ.ศ.2567 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี นับแต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์แรกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียงแก่สังคมไทย ดังนั้นทาง ชมรมสื่อเพื่อความยั่งยืน  www.BeeyondBZ.comจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมโครงการ “ร่วมฉลอง 50 ปีเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาสังคมไทยให้เจริญมั่นคงถาวรสืบไป

สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการจัดสำรวจ “รางวัลยอดยั่งยืน” (Super ESG Sustainable Awards) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาองค์กรดีเด่น ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และนำมาประกาศเชิดชูให้สาธารณะทราบ รวมถึงให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ฯลฯ
  2. กิจกรรมการเผยแพร่สารสนเทศ “ดาวพอเพียงยั่งยืน” (Super ESG Sustainable Stars) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เชิดชูองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน โดยเผยแพร่สารสนเทศให้สาธารณชนทราบ และนำไปเป็นแบบอย่าง  
  3. กิจกรรมความร่วมมือ และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาอย่างพอเพียงยั่งยืนของ องค์กร และ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมในโครงการ เช่น การจัดฝึกอบรมพิเศษ “วัคซีนพอเพียงยั่งยืน” ฯลฯ

โครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อติดตามข่าวสารได้ที่ www.BeeyondBZ.com หรือโทร. 065-549-7955

*******************************************************

โครงการร่วมสร้างทศวรรษพอเพียงยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมฉลองในโอกาส 50 ปี เศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การอุดมศึกษากับการสร้างทศวรรษแห่งความพอเพียงยั่งยืน

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RW86G9BnV88&t=1289s