BeeEDU

โลกของการเรียนรู้ยุค New Normal ได้เปลี่ยนไป ทำอย่างไรเราจึงจะติดตามก้าวทันโลกได้อย่างยั่งยืน  ติดตามได้ที่นี่้…

...การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

...องค์กรพอเพียงยั่งยืน ทางเลือกการบริหารสถานศึกษาในทุกระดับ

...เติมวัคซีนอาชีพครู อยู่รอดปลอดภัยจนถึงวัยเกษียณ

...แลกเปลี่ยนเรียนร้พ่อแม่ครูกับการเสริมสร้างพัฒนาการอันน่าทึ่งของเด็กพิเศษ

...

 

สัมมนานิทรรศการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงครุศาสตร์ยั่งยืนครั้งที่ 1 ติดอาวุธบัณฑิตครูยุคNew Normal @ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมมนานิทรรศการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงครุศาสตร์ยั่งยืนครั้งที่ 1 ติดอาวุธบัณฑิตครูยุคNew Normal @ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย