BeeMarketplace

BEE Marketplace ตลาดประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า สำหรับเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน