Register/Contact

BeeyondBZ.com 

จัดกิจกรรม"จุฬาสัมมาชีพ"
เติมความรู้น้องๆพี่ๆชาวจุฬาฯเรื่องการลงทุนในหุ้นปันผล
คนมาเรียนรู้มีทั้งคณะครุศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และวิศวะฯ
อายุตั้งแต่ ยี่สิบต้นถึงแปดสิบปีปลายๆ
ได้ทั้งความรู้จากวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเองอย่างครึกครื้น
 

 

 

Contact us

:  ศูนย์ส่งเสริมความพอเพียงยั่งยืน
E-mail :  thesecprogram@gmail.com
Web :  http://www.BeeyondBZ.com
: