จิบกาแฟดูแลป่า

โครงการจิบกาแฟดูแลป่า Save  The Forest by Any Beans. 

โครงการจิบกาแฟดูแลป่า Save  The Forest by Any Beans. เป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ โดยสนับสนุนการทำความดีของทุกองค์กร ที่มีส่วนส่งเสริมการเพาะปลูกกาแฟ ซึ่งช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำโดยคนในพื้นที่ นอกจากนี้ โครงการยังมีการรับซื้อผลผลิตกาแฟของเกษตรกรมาจัดจำหน่าย นำรายได้หักค่าใช้่จ่ายไปสนับสนุนการลดต้นทุนเพาะกล้ากาแฟให้เกษตรกร เพื่อแทนคำขอบคุณที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟซึ่งช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คนไทยตอนล่างมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน 

ขณะเดียวกันโครงการฯ ยังมีการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมืออื่นๆของเกษตรกร เพื่อสร้างแหล่งรายได้ทางเลือก เสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยพื้นฐานรองรับการทำความดีต่อไป